5 Nisan 2007 Perşembe

Nutuk Söylev - İnteraktif CD

YIL: 1915
2 Şubat 1915 Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da 19. Tümen'i kurmaya başlaması. (25 Şubat 1915)te Tümen'in kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.25 Nisan 1915 İtilaf Devletleri'nin, Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in Tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması. 1 Haziran 1915 Mustafa Kemal'in Albay'lığa yükselmesi. 8-9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığına atanması. 10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in bizzat idare ettiği taaruzla Anafartalar cephesi'nde düşmanı geri atması. 17 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in Kireçtepe'de zafer kazanması. 21 Ağustos 1915 Mustafa Kemal'in İkinci Anafartalar Zaferi'ni kazanması.
YIL: 1917
7 Mart 1917 Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanı vekilliğine atanması. 6 Mart 1917 Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlığına asil olarak atanması. 5 Temmuz 1917 Mustafa Kemal'in Halep'teki VII. Ordu Komutanı sıfatıyla, memleketin, Ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi. 15 Ekim 1917 Mustafa Kemal'in VII. Ordu komutanlığından ayrılarak İstanbul'a dönmesi. 15 Aralık 1917 Mustafa Kemal'in Veliaht Vahdettin ile Almanya'ya gitmesi. 16 Aralık 1917 Mustafa Kemal'e "Birinci rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verilmesi.
YIL: 1918
4 Ocak 1918 Almanya gezisinden dönmesi. 7 Ağustos 1918 Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlığına ikinci defa tayin edilmesi. 26 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in komuta ettiği VII. Ordu Birlikleri tarafından düşman taarruzunun Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurulması. 31 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in YILDIRIM ORDULARI GRUBU Komutanı olması. 13 Kasım 1918 Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları grubu Komutanlığının lağvı üzerine İstanbul'a gelmesi.
YIL: 1919
30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in IX Ordu Müfettişi olması. 15 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Padişah vahdettin ile görüşmesi. 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma vapuru ile İstanbul'dan ayrılması. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. 21/22 Haziran 1919 Mustafa Kemal'in, Amasya'dan gönderdiği genelge ile, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplamaya çağırması. 26 Haziran 1919 Amasya'dan Sivas'a hareketi. 28 Haziran 1919 Balıkesir'de civar vilayetlerin murahhaslarından mürekkep, Kuvay-ı Milliye Kongresi'nin toplanması. 3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in kongre için Erzurum'a ilk gelişi. 8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in resmi görevinden (Ordu Müfettişliğinden) istifası. 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne Başkan seçilmesi. 11 Eylül 1919 Mustafa Kemal'in, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığına seçilmesi. 12 Eylül 1919 Anadolu ve İstanbul irtibatlarının kesilmesi. 7 Ekim 1919 Mebus intibahatına (milletvekili seçimine) başlanacağının ilanı. 10 Ekim 1919 İkinci reddi ilhak kongresinin Balıkesir'de toplanması. 20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal'in, İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya'da görüşmesi ve Amasya Protokolünün imzalanması. 7 Kasım 1919 Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. (TBMM'nin Birinci Dönemi için yapılacak seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir) 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in, Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelmesi.
YIL: 1920
10 Ocak 1920 Ankara Hakimiyeti Milli Gazetesinin yayına başlaması. 12 Ocak 1920 İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılması. 28 Ocak 1920 Misak-ı Milli'nin İstanbul Meclis-i Mebusan tarafından kabulü. 10 Şubat 1920 İstanbul Meclis-i Mebusanan'ın "Felahi Vatan" Grubunun teşekkülü. 11 Şubat 1920 Maraş'ın Fransızlar tarafından tahliyesi. 3 Mart 1920 Yunanlılar'ın ileri harekata başlaması. 16 Mart 1920 İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine, Mustafa Kemal'in Durumu bütün devletlere ve millet meclislerine protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi. 19 Mart 1920 Ankara'da fevkalade selahiyeti haiz bir Millet meclisi'nin toplanması hakkında Vilayetlere tebliğ. 18 Nisan 1920 İstanbul'da Hilafet Ordusu teşkiline başlanması. 23 Nisan 1920 T.B.M. Meclisi'nin Ankara'da açılması. 24 Nisan 1920 T.B.M.M'nin Mustafa Kemal'i Başkanlığa seçmesi. 29 Nisan 1920 Hiyanet-i Vatan Kanunu'nun TBMM'de kabulü. 2 Mayıs 1920 TBMM'nce Bakanların seçimine dair kanunun kabulü. 4 Mayıs 1920 Bakanlar kurulu toplantısı. 11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümeti'nce ölüm cezasına çarptırılması. bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onaylanmıştır.) 10 Ağustos 1920 Sevr Muahedesinin akti. 29 Kasım 1920 İstiklal Madalyası ihdası hakkındaki kanunun TBMM'de kabulü.
PART1 PART2 PART3 PART4
Hiç yorum yok: